Language:  ▾

Stock Pair Builder, Stock Pair Trader

LICENČNÍ SOFTWAROVÁ SMLOUVA


POZORNĚ ČTĚTE: AUTOR TOHOTO PROGRAMU VÁM UDĚLUJE LICENCI NA PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI OBSAŽENÝMI V TÉTO LICENČNÍ SOFTWAROVÉ SMLOUVĚ („SMLOUVA“).

VOLBOU TLAČÍTKA „SOUHLASÍM“ („I ACCEPT“) NA KONCI TÉTO SMLOUVY NEBO ZKOPÍROVÁNÍM, NAINSTALOVÁNÍM, ZAVEDENÍM, ZPŘÍSTUPNĚNÍM NEBO POUŽITÍM VŠECH NEBO JAKÉKOLI SOUČÁSTI PROGRAMU PLNĚ SOUHLASÍTE S UZAVŘENÍM TÉTO SMLOUVY. SMLOUVA SE POTOM SJEDNÁVÁ MEZI AUTOREM A BUĎ VAŠÍ OSOBOU, POKUD POŘIZUJETE TENTO SOFTWARE PRO SEBE, NEBO SPOLEČNOSTÍ NEBO JINOU PRÁVNICKOU OSOBOU, PRO NIŽ TOTO PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POŘIZUJETE.

POKUD NESOUHLASÍTE NEBO SI NEPŘEJETE ZAVÁZAT SEBE SAMA NEBO SUBJEKT, KTERÝ ZASTUPUJETE (společně „vy“):

KOPÍROVÁNÍ NEBO POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARE NEBO K NĚMU PŘILOŽENÉ DOKUMENTACE, NENÍ-LI TO VE SMLOUVĚ DOVOLENO, JE NELEGÁLNÍ A ZAKLÁDÁ PODSTATNÉ PORUŠENÍ TÉTO SMLOUVY A PORUŠENÍ AUTORSKÉHO PRÁVA (PRÁVO COPYRIGHTU) A DALŠÍCH PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ K TOMUTO SOFTWARU a DOKUMENTACI. Pokud kopírujete nebo používáte všechny nebo jakoukoli část tohoto PROGRAMOVÉHO vybavení nebo UŽIVATELSKOU DOKUMENTACI, ANIŽ BYSTE UZAVŘELI TUTO SMLOUVU, PORUŠUJETE AUTORSKÉ PRÁVO A DALŠÍ PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ.


1. DEFINICE

1.1. "Uživatelem" je fyzická nebo právnická osoba, pro kterou byl program pořízen.

1.2. "Programem" se rozumí počítačový program, včetně této Smlouvy a všech doplňujících nebo vysvětlujících materiálů v tištěné i elektronické podobě

1.3. „Zpřístupněním“ se rozumí užívání nebo prospěch z aplikování jakýchkoliv funkcí Programu.

1.4. „Instalací“ se rozumí umístění softwaru na pevný disk počítače nebo na jiné paměťové médium jakýmkoli způsobem, zejména použitím instalačního programu, který je součástí Programu.

1.5. „Uživatelskou dokumentací“ se rozumí jakékoliv vysvětlující nebo doplňující materiály v tištěné nebo elektronické formě, dodané s Programem.

1.6. "Zkušební verzí programu" se rozumí Program, jehož funkce jsou omezeny


2. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ DÍLA

2.1. Autor programu uživateli uděluje časově neomezenou, nevýlučnou, nepřevoditelnou licenci k používaní programu, v souladu s příslušnou uživatelskou dokumentací a v rozsahu definovaném touto smlouvou.

2.2. Udělení licence je podmíněno tím, že uživatel bude neustále dodržovat všechna licenční ujednání, omezení a restrikce uvedené v této smlouvě. Pokud uživatel poruší jakékoli z těchto omezení a restrikcí, udělení licence pozbývá automaticky a okamžitě platnosti. Jakékoli používání programu nad rámec platného udělení licence zakládá porušení práv duševního vlastnictví autora, jakož i podstatné porušení této Smlouvy.

2.3. Uživatel je oprávněn nainstalovat a zpřístupnit jednu (1) kopii softwaru na jeden (1) samostatně pracující počítač, který nesmí být připojen k síti takovým způsobem, který umožňuje více uživatelům než jednomu (1), aby měli přístup, zavedli, operovali, zobrazili nebo jiným způsobem vytvořili nebo použili kopii softwaru. Uživatel nesmí najednou nainstalovat nebo mít přístup k softwaru na více než jednom (1) počítači.

2.4. Uživatel je oprávněn využívat Program, jeho část nebo součást, výstupy Programu a/nebo dokumentaci výhradně pro svoji vlastní potřebu. Zpřístupnění Programu, jeho části nebo součásti, výstupu Programu a/nebo dokumentace třetí osobě zakládá závažné porušení práv duševního vlastnictví Autora, jakož i podstatné porušení této Smlouvy.

2.5. Podle podmínek této smlouvy je licence na užívání tohoto softwaru časově neomezená.

2.6. Zkušební verzi programu je uživatel oprávněn nainstalovat a zpřístupnit pouze pro účely vyzkoušení a na ukázku. Aniž je dotčeno výše uvedené, nesmí uživatel jakýmkoliv způsobem Zkušební verzi programu použít pro konkurenční analýzu nebo pro komerční, odborné nebo výdělečné účely. Jakýkoli pokus překonat zabezpečení a/nebo omezení zkušební verze znamená neoprávněné užívání a zakládá podstatné porušení této smlouvy a práva duševního vlastnictví.

2.7. Uživatel má právo pořídit si rozmnoženiny díla za těchto podmínek:

2.8. Uživatel je povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno nelegálnímu šíření díla z jeho počítače.


3. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

3.1. Program slouží výhradně jako pomůcka pro hledání potenciálních obchodních příležitostí v oboru párového obchodování akcií. Výsledky a/nebo výstupy programu jsou určeny výhradně ke studijním účelům.

3.2. Výsledky a/nebo výstupy programu v žádném případě neslouží jako konkrétní obchodní doporučení! Plnou zodpovědnost za každé obchodní rozhodnutí nese vždy ten, kdo toto rozhodnutí činí.

3.3. Plnou odpovědnost za všechny obchodní příkazy vygenerované programem Stock Pair Trader nese vždy Uživatel.

3.4. Funkce "Automatické sledování signálů" programu Stock Pair Trader slouží výhradně jako pomůcka pro obchodování akciových párů. Není určeno k automatickému obchodování bez dozoru uživatele! Po celou dobu běhu funkce "Automatického sledování signálů" je uživatel povinen sledovat a kontrolovat prováděné akce programu a v případě zjištění jakékoliv nesrovnalosti nebo chybného chování programu neprodleně zasáhnout!

3.5. Autor programu nezaručuje, že provoz Programu bude plynulý a bez chyb.

3.6. AUTOR PROGRAMU NEBO JEHO POSKYTOVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, SPECIÁLNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ NEBO JINÉ ŠKODY, UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU PŘÍJMU, DAT NEBO NÁKLADY NA KRYTÍ ZTRÁT.

3.7. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI DLE TOHOTO ČLÁNKU SE VZTAHUJÍ NA VEŠKERÉ ŠKODY, AŤ JSOU ZPŮSOBENY JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM A BEZ OHLEDU NA TEORII O ODPOVĚDNOSTI, AŤ UŽ JE ODVOZENA ZE SMLOUVY, PRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ NAPŘÍKLAD NEDBALOSTI) NEBO JINAK, I KDYBY BYL AUTOR PROGRAMU INFORMOVÁN O MOŽNOSTI VZNIKU TĚCHTO ŠKOD.


4. RIZIKA OBCHODOVÁNÍ NA BURZE

4.1. Autor programu není registrovaným brokerem, investičním poradcem ani makléřem.

4.2. Obchodování na burze a/nebo investování s finančními instrumenty je vysoce rizikové. Obchodováním na burze můžete ztratit více peněz, než byl váš počáteční vklad!

4.3. Autor programu důrazně varuje uživatele před vstupem do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumí!


5. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

5.1. Tato smlouva a veškeré spory vznikající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí právním řádem České republiky bez odkazu na principy kolizních norem a s vyloučením úmluvy OSN pro smlouvy o mezinárodním prodeji zboží.

5.2. Tato smlouva zakládá úplnou dohodu mezi autorem programu a Uživatelem a nahrazuje všechny předchozí nebo stávající sdělení, dohody, prohlášení nebo reklamy, pokud jde o Program a uživatelskou dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy jsou neplatné, nejsou-li oběma stranami písemně podepsány.

5.3. V případě a rozsahu, v jakém je jakékoli ustanovení této smlouvy v souladu s příslušným zákonem považováno za zcela nebo zčásti nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, je toto ustanovení nebo jeho část neúčinná v jurisdikci, v níž je takové ustanovení nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, a to v rozsahu nezákonnosti, neplatnosti nebo nevynutitelnosti tohoto ustanovení, a považuje se za upravené v té míře, která je nezbytná k vyhovění příslušnému zákonu, aby byl maximálně realizován úmysl smluvních stran. Nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost tohoto ustanovení v této jurisdikci nemá v žádném případě jakýkoli dopad na zákonnost, platnost nebo vynutitelnost jakéhokoli dalšího ustanovení této smlouvy v každé další jurisdikci.

5.4. V případě jakýchkoli rozporů mezi českou verzí a některým z jejích překladů je právně závazná česká jazyková verze této smlouvy.


Autor programu:

Ing. Petr Slepička
Kuršova 979/4
635 00 Brno
Czech Republic